Copyright 2022 - Fundacja Kolos

Projekt „Łączymy pokolenia- wolontariat"

 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Realizator projektu: Fundacja Dzieci-Dzieciom w partnerstwie z Fundacją „KOLOS”

Budżet projektu:

Całkowity budżet projektu: 998 545,00 PLN
Kwota dofinansowania: 968 547,39 PLN

Do projektu zostanie rekrutowanych 200 osób od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe
W ramach projektu każda osoba zostanie objęta poniższym wsparciem:

1. Zadanie 1- indywidualne spotkania z psychologiem w celu przeprowadzenia diagnozy posiadanych Kompetencji Społecznych-2,5 h/osoba (badanie na początku i koniec projektu)
Warunkiem udziału w dalszej części projektu jest posiadanie deficytów w min 8 z 15 kompetencjach społecznych do których zaliczamy umiejętności :

 • Doradzania innym w szkole, w pracy, w różnych sytuacjach życia
 • Pracowania w zespole
 • Posługiwanie się mową ciała
 • Instruowanie innych osób
 • Przewodzenia innym osobom
 • Kompetencje międzykulturowe
 • Wypracowywania kompromisu
 • Motywowania innych
 • Wspierania współpracowników
 • Stosowania technik zadawania pytań
 • Przekazywania informacji o faktach
 • Zwracania się do słuchaczy
 • Przyjmowania konstruktywnej krytyki
 • Wchodzenie w interakcje z innymi osobami
 • Przekonywania innych osób

2. Zadanie 2- Uczestnicz wezmą udział w wolontariacie trwającym 10 m-cy. Tematem przewodnim będzie solidarność międzypokoleniowa.
Zadania:
a. Wyszukanie w lokalnej społeczności osób w wieku 45+ które posiadają pasje, talenty którymi chcieliby zarażać inne osoby
b. Stworzenie port folio osoby z talentem i zamieszczenie na stronie
c. Organizacja procesu wymiany doświadczeń miedzypokoleniowej

Ponadto uczestnicy zostaną objęci w ramach zadania 2 poniższym wsparciem

 1. Warsztat Design Thinking 24 h (4 dni)*10 grup po 20 osób cel: zapoznanie uczestników z narzędziami do pracy grupowej i w celu rozwiązywania problemów, które zapewne będą napotykać w projekcie.
 2. Warsztaty odkrywania talentów 24 h (4 dni)*10 grup po 20 osób cel: zdefiniowanie wśród uczestników talentów oraz wskazania im sposobów rozwijania swoich talentów.
 3. Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 3 warsztaty*6 h*10 grup po 20 osób- zakres warsztatów zostanie ustalony po diagnozie uczestników.
  Podczas warsztatów Wnioskodawca zapewni catering, sale, materiały edukacyjne oraz zwrot kosztów dojazdu.
 4. 7-dniowe warsztaty wyjazdowe. Tematyka warsztatów zostanie określona na podstawie obserwacji opiekuna. Zaplanowano dwie tury wyjazdowe (wyjazd zimowy i letni). Podczas wyjazdu uczestnikom zostanie zapewniony dojazd, wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, warsztaty oraz opieka animatorów.

Cele i założenia programowe

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych u osób młodych od 15 do 29 roku życia ważnych na rynku pracy poprzez realizację innowacyjnego procesu edukacyjnego opartego na wolontariacie oraz działaniach warsztatowych na rzecz lokalnej społeczności. Cel ten jest zgodny z celem szczegółowym PO WER zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

Tak zdefiniowany cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizacje celów szczegółowych:

 1. Wzrost wiedzy uczestników projektu nt własnych kompetencji społecznych w okresie od 01.04.2019 do 30.11.2020 poprzez realizację zadania 1. Zgodnie z założeniami projektu każdy uczestnik biorący udział w projekcie zostanie objęty diagnozą przeprowadzoną zgodnie z Koncepcją Systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych. U min 90% uczestników nastąpi wzrost min 8 z 15 kompetencji społecznych. Uczestnicy poznają swój potencja społeczny dzięki czemu nastąpi wzrost ich aktywności na rynku pracy.
 2. Wzrost kompetencji społecznych w okresie od 01.04.2019 do 30.11.2020 poprzez realizację zadania 2 w którym uczestnicy wezmą udział w innowacyjnej formie wolontariatu "TALENTOWSKAZ" wspartej procesem edukacyjnym podczas warsztatów i jednocześnie realizując działania w terenie. Dzięki udziale w procesie edukacyjnym trwającym 10 mc, składającym się z wolontariatu na rzecz Fundacji oraz realizacji w miedzy czasie warsztatów rozwijających kompetencje społeczne u 90% uczestników nastąpi wzrost min 8 z 15 kompetencji.
 3. Wzrost konkurencyjności osób młodych na rynku pracy poprzez rozwój min 8 z 15 kompetencji społecznych w okresie od 01.04.2019 do 30.11.2020. Uczestnicy poprzez udział w zadaniu drugim nabędą kompetencję społeczne które są ważne na rynku pracy. Potwierdzeniem osiągnięć w projekcie będzie certyfikat potwierdzony w systemie walidacji który osoby będą mogły zaprezentować w swoim port folio przy poszukiwaniu pracy.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Wsparciem w projekcie zostaną objęte wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy/ rozwoju zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 200 osób w tym 100 kobiet. W szczególności projekt będzie skierowany do osób uczących się w ostatnich latach danego etapu edukacji, które będą stanowiły min 40% grupy docelowej tj 80 /40k osób.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń do projektu znajdują się w zakładce „REKRUTACJA"

Rekrutacja

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Łączymy pokolenia- wolontariat „ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie osoby młode osoby młode od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Wsparciem w projekcie zostaną objęte wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy/ rozwoju zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach:

 1. I termin do 30.05.2019 r
 2. II termin do 31.12.2019 r

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie.
Zgłoszenia w postaci wypełnionych i podpisanych formularzy z dopiskiem „Formularz rekrutacyjny” proszę złożyć osobiście w Biurze projektu: ul.Staszica 42, 05-220 Zielonka lub za pośrednictwem poczty.
O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby: ul.Staszica 42, 05-220 Zielonka

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określa regulamin rekrutacyjny.

Szczegóły zakres uczestnictwa w projekcie określa umowa uczestnictwa w projekcie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Urszula Jędrzejak

Tel. 500 408 248

e-mail biuro@dzieci-dzieciom.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin_naboru_i_uczestnictwa_w projekcie_1.4_v2.docx

Zalacznik_nr_1_Formularz_rekrutacyjny_v2.docx

Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci_v2.docx

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenia_obowiazkowe.docx

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_trudnej_sytuacji_rodzinnej_v2.docx

Zalacznik_nr_5_Zaswiadczenie_o_ostatnich_latach_nauki_v3.docx

 

 

Po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do projektu.

W tym celu na podstawie formularza rekrutacyjnego zostanie automatycznie wypełniona Deklaracja (Załącznik 6) i przekazana uczestnikowi do podpisu.

Zalacznik_nr_6_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_v3.docx

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - EDYCJA I

Harmonogram

Sylwetki mentorów

Magdalena Cięciera
Manager ds. Kształcenia i Rozwoju w firmie doradczo-szkoleniowej MALINOWSKI & PARTNERS

Od prawie 20 lat jej kariera zawodowa związana jest z edukacją. Doświadczenie zdobywała w dużych Uczelniach jak np. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obecnie jako manager ds. kształcenia i rozwoju zaangażowana jest przy różnych projektach edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Doskonale współpracuje z młodzieżą i dorosłymi. W życiu stawia na relacje. Ma czarny pas z zarządzania operacyjnego. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Dzieci-Dzieciom, na początku jako koordynator i mentor wolontariuszy podczas Bajkowych Festiwali Teatralnych, a następnie jako wolontariusz wspierający działania Fundacji.

Urszula Jędrzejak

Od kilku lat związana z Fundacją Dzieci-Dzieciom, początkowo jako koordynator i mentor wolontariuszy podczas Bajkowych Festiwali Teatralnych, a następnie jako wolontariusz wspierający działania Fundacji.

Ma serce na dłoni i uśmiech dla każdego.

Małgorzata Opalińska
Menager i właściciel centrum edukacyjno-rozrywkowego dla dzieci.

Twórca programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wychowawca, kierownik i organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Praca z dziećmi jest dla niej codziennym źródłem inspiracji i daje mnóstwo satysfakcji.

Na co dzień koordynuje i wspiera pracę kilkunastoosobowego, młodego zespołu.

 

Biuro Regionalne Fundacji Kolos:

ul. Legionów 24a/1
05-220 Zielonka
tel. 605 850 048

Bartłomiej Domagała

Prezes Fundacji
tel.: 0 605 850 048

Kamila Domagała

Wiceprezes
tel.: 0 663 441 446

Wyślij zapytanie